English version of this website Versão em português deste web site Version française de ce site Web Versione italiana del presente sito Web   Wielojêzyczne strony WWW
Deutsche Version dieser Webseite Nederlandse versie van deze website Dansk version af denne hjemmeside Versión en español de este sitio Web

Wy¶lij e-mail
 

Lokalizacja i utrzymanie witryn WWW


Home (only available in English)

Corporate information (only available in English)
 

Czy mo¿na ³atwo promowaæ produkty i us³ugi za granic±? Czy mo¿na ³atwo promowaæ produkty i us³ugi za granic±?

Oczywi¶cie, ¿e tak; wystarczy minimalna inwestycja: lokalizacja strony WWW. Dok³adnie tak, jak to zrobili¶my w tej oto witrynie. Internet to klucz otwieraj±cy przed Wasz± dzia³alno¶ci± miêdzynarodowy rynek. Promocja i sprzeda¿ Waszych produktów i us³ug trafi nie tylko z Warszawy do Gdañska, ale te¿ do Pary¿a, Londynu, Amsterdamu...

 

Czy do lokalizacji strony WWW niezbêdne s± osoby ze specjalnymi kwalifikacjami? Czy do lokalizacji strony WWW niezbêdne s± osoby ze specjalnymi kwalifikacjami?

Je¶li celem jest osi±gniêcie dobrego rezultatu, odpowied¼ brzmi TAK. Spowodowanie, aby witryna funkcjonowa³a prawid³owo w innych wersjach jêzykowych nie sprowadza siê wy³±cznie do przet³umaczenia listu handlowego czy opisu produktu. Strona WWW to kompleksowy program komputerowy, wymagaj±cy od jej twórców gruntownej wiedzy technicznej i zapewnienia, ¿e witryna bêdzie funkcjonowa³a sprawnie, zamiast przypominaæ ³amig³ówkê.

 

Czy LH to konwencjonalne biuro t³umaczeñ?

Nie, nasza specjalno¶æ to technologia. Nie jeste¶my typowym biurem t³umaczeñ, ograniczaj±cym siê wy³±cznie do po¶rednictwa miêdzy setkami jêzykoznawców. Oferujemy wiêcej, ni¿ tylko t³umaczenie dokumentów tekstowych na zlecenie. Zwracamy szczególn± uwagê na optymaln± lokalizacjê nades³anego materia³u, st±d te¿ przy wycenie kosztów tej us³ugi nie opieramy siê wy³±cznie na czystej kalkulacji liczby s³ów zawartych w danym dokumencie.

 

Jakie do¶wiadczenie ma LH w tej dziedzinie? Jakie do¶wiadczenie ma LH w tej dziedzinie?

Ponad 20 letni sta¿ w zakresie ¶wiadczenia us³ug z dziedziny technologii informatycznej stanowi najlepsz± wizytówkê naszej firmy - solidnej i skonsolidowanej. Bazuj±c na szerokim do¶wiadczeniu w takich dziedzinach, jak programowanie, tworzenie stron internetowych czy te¿ projektowanie grafiki komputerowej mo¿emy zapewniæ bardziej kompleksowe us³ugi ni¿ tylko poprawne t³umaczenie tekstów. Oferujemy przygotowanie zintegrowanych projektów stron WWW w wielu wersjach jêzykowych, praktycznie bez ¿adnego wysi³ku ze strony naszych klientów.

 

Jaka wiedz± nale¿y dysponowaæ, aby zamówiæ t³umaczenie strony WWW?

¿adn±, je¶li zleciæ je naszej firmie. Nie jest wa¿ne, ¿e dawno ju¿ stracili¶cie kontakt z twórcami oryginalnej wersji Waszej witryny lub jest ona w procesie ci±g³ej aktualizacji. Zajmiemy siê analizowaniem i opracowaniem rozlicznych zagadnieñ pojawiaj±cych siê w procesie tworzenia wielojêzycznych stron WWW w Internecie, do których nale¿y zaliczyæ m.in.:

  • T³umaczenie strony WWW, niezale¿nie od tego, jakich u¿yto mechanizmów (Flash, JavaScript, PHP...);
  • Lokalizacja nie tylko stron, ale tak¿e wszelkich jej komponentów (grafiki, wideo, bazy danych Access, MySQL...);
  • Uaktualnianie, utrzymanie i projektowanie nowych stron, je¶li zajdzie taka potrzeba;
  • Przeniesienie strony WWW do innych ISP z uwzglêdnieniem wprowadzenia niezbêdnych modyfikacji gwarantuj±cych kompatybilno¶æ z ró¿nymi technologiami programowania jakimi dysponuje serwer (Windows/Linux)...

Niektóre opisy techniczne naszych us³ug mog± wydawaæ siê skomplikowane, ale pamiêtajcie, ¿e nie wymagamy od Was ¿adnej wiedzy w tej dziedzinie: wystarczy po prostu zleciæ nam lokalizacjê Waszej firmowej strony internetowej, a my zajmiemy siê ca³± reszt±.

 

Jaki jest koszt zlecenia lokalizacji strony WWW przez firmê LH?

Wszystkie oferowane przez nas us³ugi s± teraz do Waszej dyspozycji i to po bardzo konkurencyjnych cenach, co zawdziêczaæ nale¿y naszemu doskonale wykwalifikowanemu personelowi oraz wypracowanym w naszej firmie w³asnym technologiom informatycznym.

 


© 2005 LH New Media

Logo LH
LH New Media
Monasterios de Suso y Yuso, 34. 2º
28049 - Madrid
Hiszpania
Tel.: +34 644454230
e-mail: lh-si@lh-si.com